วันที่ 17 สิงหาคม 2561 นายสุรินทร์ นาคมูล รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินกำกับติดตามการจัดกิจกรรม ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ นำโดยรองเสรี ปลอดโคกสูง รองผู้อำนวยการ สพม.30 พร้อมด้วย นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม