วันที่ 16 มกราคม 2563 วันครูแห่งชาติ นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อม ด้วยนายวันนัด โพธิ์กะต้น นางเกษร ป้องสีดา นางวาสนา นาเสถียร นายกิตติกร ไชยบท เข้ารับมอบโล่รางวัล คุรุภักดี จากนายธงชัย ขิมมากทอง นายอำเภอภักดีชุมพล ณ โรงเรียนเจาทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ในวันเดียวกัน

คณะครูร่วมกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 64 ประจำปี 2563  โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ มอบเกียรติบัตรแก่ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาทีมีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น บ่ายมีการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์วันครูเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครูภายใน สพม.30 ณ โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา