วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย
นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ โดยมี นายวีระศักดิ์ สายสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีชัยภูมิ ประธานกรรมการ นายชัยรัตน์ เจริญสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา รองประธานกรรมการ นางศิริวรรณ อาจศรี ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ กรรมการ
นายสิทธิพร บำเพ็ญเพียร ผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการฯ กรรมการ นายเกรียงไกร จำนงชอบ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา กรรมการ นางศศิธร โพธิ์อ่อนแย้ม ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการ นางสาววชิรา บุญเกื้อ ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ กรรมการและเลขานุการ และว่าที่ ร.ต.สุชาติ คำนกคุ้ม ครูโรงเรียนภูเขียว กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ทั้งนี้เพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

ดูเพิ่มเติม

Last Updated (Thursday, 11 March 2021 07:19)