วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานการประชุมการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อลดความเครียดของนักเรียน ลดจำนวนรายวิชาที่นักเรียนต้องเข้าเรียนในแต่ละวัน ลดภาระงานที่นักเรียนต้องดำเนินการ ลดค่าใช้จ่ายในการใช้สื่อหรือช่องทางในการเข้าเรียนออนไลน์ แต่ให้นักเรียนได้เรียนตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัดที่หลักสูตรกำหนดให้นักเรียนต้องรู้ และเป็นการหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ ดังนั้นทางโรงเรียนจึงได้จัดทำตารางเรียนเฉพาะกิจขึ้นมา โดยให้ครูผู้สอนและนักเรียนนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 14-23 กรกฎาคม 2564

Last Updated (Wednesday, 14 July 2021 04:48)