ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  เรื่อง  ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)94780