นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำและของโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านทางระบบออนไลน์(Google Meet) เพื่อใช้เป็นกรอบในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนและยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา โดยได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน ดร.ไชยวัฒน์ ชุ่มนาเสียว อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

Last Updated (Friday, 30 July 2021 03:23)