ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (covid-๑๙) โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือช่องทางที่เหมาะสมตามตารางเฉพาะกิจในวันจันทร์ที่ ๙ สิงหาคม - วันศุกร์ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

 

Last Updated (Sunday, 08 August 2021 12:55)