ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือช่องทางที่เหมาะสมตามตารางเฉพาะกิจในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564

Last Updated (Friday, 20 August 2021 15:26)