ประกาศโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนออนไลน์หรือช่องทางที่เหมาะสมตามตารางเฉพาะกิจในเสาร์ที่ 18 กันยายน - วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตามคำสั่งจังหวัดชัยภูมิ ที่ 6900/2564 ลง.17 ก.ย.64

Last Updated (Saturday, 18 September 2021 13:49)