ลำดับที่

ปี พ.ศ.

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

2527 - 2534

นายอำนวย พลมณี

อาจารย์ใหญ่

2

พ.ศ. พ.ศ. 2534 - 2539

นายไสว ตอพล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

พ.ศ. พ.ศ. 2539 - 2542

นายอำนวย พลมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

พ.ศ. พ.ศ. 2542 - 2545

นายปัญญา เพียพิมเพิ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

2545 - 2547

นายสุธี บุญถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

2547 - 2553

นายศราวุธ สิงหาราโท

ผู้อำนวยการโรงเรียน

7

2553 - 2555

นายกีฬาชัย รัตนีย์ศรีบัณฑิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

8

2555 - 2558

นายกษิดิศ ปลื้มญาติ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

9

2558 - 2561

ว่าที่รต. เดชานุภาพ จิวาลักษณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

10

2561 - 2564

นายธวัชชัย เกิ้นโนนกอก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

11

2564-ปัจจุบัน

นายธรรมนูญ  วิชาหา

ผู้อำนวยการโรงเรียน


ลำดับที่

ปี พ.ศ.

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

1

25 27 - 253 4

นายอำนวยพลมณี

อาจารย์ใหญ่

2

พ.ศ. พ.ศ. 2534 - 2539

นายไสวตอพล

ผู้อำนวยการโรงเรียน

3

พ.ศ. พ.ศ. 2539 - 2542

นายอำนวยพลมณี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

4

พ.ศ. พ.ศ. 2542 - 2545

นายปัญญาเพียพิมเพิ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

5

2545 - 2547

นายสุธีบุญถือ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

6

2547 - 2553

นายศราวุ ธสิงหาราโท

ผู้อำนวยการโรงเรียน

7

2553 - 255 5

นายกีฬาชัยรัตนีย์ศรีบัณฑิต

ผู้อำนวยการโรงเรียน

8

2555 - 255 8

นายจ่าสนิทปลื้มบุญ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

9

2558 - 2561

ว่าที่รต. เดชอุดมจิวาลักษณ์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

10

2561 - ปัจจุบัน

นายธวัชชัยแม้นโดนกอก

ผู้อำนวยการโรงเรียน

Last Updated (Friday, 08 October 2021 08:04)