โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มีมาตรฐานสากล ดำรงตนอย่างพอเพียง”

 

 

1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4. พัฒนาสื่อเทคโนโลยีนวัตกรรมทางการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ ทั้งภายในและภายนอก
5. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษา อย่างมีระบบตามหลักธรรมาภิบาล
6. ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และสร้างภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา

Last Updated (Monday, 03 August 2020 08:52)