Get Adobe Flash player
**** โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30

News image

นิทรรศการรายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ

วันที่ 30 มีนาคม 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดนิทรรศการรายวิชา IS2 การสื่อสารและการนำเสนอ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 เป็นสาระที่...

อ่านต่อ
News image

เข้ารับทุนการศึกษาจากมูลนิธิสามัญศึกษาจังหวัดชัยภูมิ ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

  วันที่ 25 มีนาคม 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นางมะลิวัลย์ ศิริวิโรจนกุล งานแนะแนว นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาจากมูล...

อ่านต่อ
News image

แนะแนวการศึกษาต่อ

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้ครูไพรวัลย์ พรหมจริยะพงษ์ ครูเกษร ป้องสีดา ครูมะลิวัลย์ ศิร...

อ่านต่อ
News image

โครงการพัฒนาโรงเรียนสุขภาวะและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสุขภาวะลดอ้วน ลดพุง ลดโรค

วันที่ 26 มีนาคม 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ให้การต้อนรับการกำกับติดตามโครงการพัฒนาโรง...

อ่านต่อ
News image

ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563

วันที่ 19 มีนาคม 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 19-20...

อ่านต่อ
News image

เลือกตั้งสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมได้จัดให้มีการเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา 2564 โดยมีพรรคที่ลงสมัครรับเลือกตั้งจำ...

อ่านต่อ
News image

การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน ...

อ่านต่อ
News image

สอบธรรมศึกษา

  วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 2564 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม เป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ระดับมัธยมศึกษา - อุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 มี...

อ่านต่อ
News image

ประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA

  วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วย นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจี...

อ่านต่อ
News image

นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียง...

อ่านต่อ
News image

การจัดสัมนาประหยัดพลังงาน

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทน...

อ่านต่อ
News image

รองผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบ Pre O-NET

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้ นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียน เยี่ยม...

อ่านต่อ
News image

ตารางสอบ PRE O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตารางสอบPRE O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สอบระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2564

อ่านต่อ
News image

มอบทุนเสมอภาคทางการศึกษา

4 ก.พ.2564 เวลา 08.30 น. ดร.ธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ชี้แจงการรับทุนการศึกษา กองทุนเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ในภาคเรียนที...

อ่านต่อ
News image

โครงการ ห้องเรียนน่าอยู่ รู้รักษ์พลังงาน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 ดร.ธวัชชัย เกิ้นโนนกอก ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบป้ายโปสเตอร์ให้นักเรียนทุกห้องตามโครงการ ห้องเรียนน่าอยู่ รู้รัก...

อ่านต่อ

More in: ประชาสัมพันธ์

-
+
14
Home

ตั้งอยู่เลขที่ 127 หมู่ที่  10

ตำบลบ้านเจียง  อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260

เบอร์โทร 044-056583

Email : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


 

แผนที่โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

Last Updated (Friday, 09 October 2020 06:32)

 

กลุ่มแผนงานและงบประมาณ

Last Updated (Thursday, 24 October 2019 08:25)

 

ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

Attachments:
FileFile size
Download this file (1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60.doc)1โครงสร้างภาษาไทย-แก้ไข-60187 Kb
Download this file (2โครงสร้างคณิตศาสตร์60.doc)2โครงสร้างคณิตศาสตร์60116 Kb
Download this file (3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59.doc)3โครงสร้างวิทยาศาสตร์59150 Kb
Download this file (4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60.doc)4โครงสร้างหลักสูตรสังคม-60138 Kb
Download this file (5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา.doc)5โครงสร้างสุขศึกษาและพลศึกษา149 Kb
Download this file (6โครงสร้างศิลปะ-60.doc)6โครงสร้างศิลปะ-60132 Kb
Download this file (7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1.doc)7โครงสร้างการงานอาชีพและเทคโนโลยี60-แก้ไข-1184 Kb
Download this file (8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60.doc)8โครงสร้างภาษาต่างประเทศ60278 Kb
Download this file (ID_plan_อภิชาติ_61.doc)id_plan_61238 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_1.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.1857 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_2.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.2541 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_3.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.31458 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_4.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.41293 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_5.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.5716 Kb
Download this file (jtfileinfo_02082559_6.pdf)แผนการจัดกิจกรรมแนะแนว ชั้น ม.6372 Kb
Download this file (jtfileinfo_11052559_0.pdf)แนวทางการจัดกิจกรรมเรียนรู้ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้6680 Kb
Download this file (รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน.doc)รูปแบบรายงานการวิจัยในชั้นเรียน220 Kb
Download this file (เค้าโครงการวิจัยในชั้นเรียน.doc)เค้าโครงวิจัยในชั้นเรียน60 Kb
Download this file (แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-0.doc)แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนที่มีแนวโน้วติด-02777 Kb

Last Updated (Wednesday, 29 July 2020 13:34)

 

กลุ่มบริหารวิชาการและเอกสารวิชาการ

Last Updated (Monday, 04 January 2021 06:05)

 
ผู้บริหาร

ดร.ธวัชชัย  เกิ้นโนนกอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2101

นายอภิชาติ  ป้องสีดา
รองผู้อำนวยการ
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

โทร 044-056583 ต่อ 2103


กลุ่มสาระการเรียนรู้
ลิงค์ต่างๆ

Who's Online
We have 4 guests online
สถิติผู้เยี่ยมชม
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday21
mod_vvisit_counterYesterday64
mod_vvisit_counterThis week85
mod_vvisit_counterLast week359
mod_vvisit_counterThis month702
mod_vvisit_counterLast month2171
mod_vvisit_counterAll days40704

We have: 4 guests online
Your IP: 3.236.231.14
 , 
Today: Apr 12, 2021